Fase 2: Distribusjon, transport og påvirkninger i prosjekterings- og byggeprosessen

2. Distribusjon, transport og påvirkninger i prosjekterings- og byggeprosessen.

Murstein utmerker seg på flg. måter når det gjelder EPD’ens fokus på distribusjons-, transport- og byggenivå:

  • Tegl transporteres oftest direkte fra teglverket til byggeplassen. Dermed unngås mellomlagring og ekstratransport.
  • Det krever ingen energi å oppbevare tegl på byggeplassen.
  • Oppmuring krever ingen energikrevende prosesser, men skjer etter gamle håndverksmessige prinsipper.
  • Etterbehandling med maling eller andre overflatebehandlinger er unødvendig.
  • Det genereres kun små avfallsmengder fra oppmuring med tegl og mørtel – og disse kan uten problemer resirkuleres eller deponeres.